Di-panelen

Frågor & Svar

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna som ställs av våra panelmedlemmar. Du kan även kontakta oss på info@dipanelen.se om du har andra frågor.

Medlemskap

Hur blir jag medlem i Di-panelen?

Du kan registrera dig genom att fylla i detta formulär. Medlemskapet är kostnadsfritt och du kan när som helst välja att gå ur di.se-panelen.

Hur får jag mitt användarnamn/lösenord?

Du kan få dina inloggningsuppgifter skickade till dig genom att gå in under ”Logga in” under menyn och fylla i din e-postadress.

Hur kan jag ändra mina personliga uppgifter?

Du kan ändra dina uppgifter genom att logga in på din personliga hemsida som du når via ”Logga in” i menyn. Dessa uppgifter används för att bestämma vilka undersökningar som skall skickas ut till dig samt till vilket konto utbetalningar av ersättning skall ske.

Hur avslutar jag mitt medlemskap i Di-panelen?

Du är fri att när som helst säga upp ditt medlemskap i panelen. Du gör detta genom att logga in på din personliga sida under och där klicka på knappen ”Avregistrera”.

Ersättning

Vad är mitt saldo? Hur ser jag hur mycket pengar jag tjänat ihop?

Genom att logga in på din personliga sida kan du kontrollera ditt saldo och din utbetalningshistorik.

Hur mycket pengar får jag för en undersökning?

Ersättningen varierar beroende på enkätens längd. Om du inte passar in på urvalet för en specifik undersökning kan du i vissa fall ändå erhålla viss ersättning för din tid.

Hur betalar jag ut ersättningen jag tjänat ihop?

Logga in på din personliga hemsida som du når via ”Logga in” i menyn. Tryck på länken ”Mitt saldo” och följ anvisningarna som visas på din skärm.

Mina pengar har inte kommit fram - varför?

Från den stund du väljer att betala ut pengar från ditt konto till ditt PayPal-konto kan det dröja en tid innan betalningen verkligen genomförs. Det kan bero på att flera andra utbetalningar väntar på att verkställas. Du ser dock hela tiden status på din utbetalning på din personliga sida. Det bör inte ta mer än fem arbetsdagar från det att du genomför utbetalningen till dess att den finns på ditt konto.

Hur kan jag använda min intjänade ersättning?

Du kan välja att föra över din ersättning till ditt PayPal-konto eller skänka dem till välgörenhet. Ett personlig PayPal-konto skapas automatiskt vid din första överföring. Med hjälp av detta konto kan du sedan handla på tusentals onlinebutiker, välja att skänka pengar till välgörenhet eller utbetala till ditt bankkonto. För mer information, se PayPals hemsida Det finns flera välgörenhetsorganisationer du kan välja bland på ditt konto.

Undersökningar

Hur många undersökningar skickar ni till mig?

Antalet undersökningar du får varierar beroende på vem du är och vilka personliga inställningar du har gjort. Under fliken ”Min personliga information” på ditt personliga konto kan du se hur många undersökningar du har valt att få skickade till dig.

Hur svarar jag på undersökningar?

Du får undersökningar skickade till dig via e-post med en länk som du klickar på för att komma till undersökningen. Enkäten öppnas i ett separat fönster och du kan påbörja och avsluta undersökningen när du själv har tid.

När jag klickar på länken står det att undersökningen är stängd/avslutad. Vad betyder det?

Av erfarenhet vet vi att inte alla har tid eller möjlighet att svara på de undersökningar vi skickar ut. Kanske är exempelvis vissa på semester och kan inte svara på vår enkät. Därför skickas enkäten ut till en större mängd personer och avslutas när önskat antal svar inkommit. Därefter kan inga fler panelister svara på undersökningen. Om du har otur har vi redan hunnit få in det antalet svar vi söker.

Varför får jag ibland inte svara på mer än ett par frågor? Vad är screenout?

Vissa undersökningar är riktade till en viss målgrupp och inleds med ett antal frågor (screenout-frågor) för att urskilja om du passar in på målgruppen. Om du inte tillhör den målgrupp som efterfrågas avslutas enkäten efter att du svarat på dessa frågor.

Hur hanteras mina svar och personuppgifter?

Alla svar behandlas under stor sekretess och inga svar kan kopplas till dig. Du är fullständigt anonym i undersökningen och resultaten av enkäten används endast i sammanställd form. Dina personliga uppgifter behandlas i likhet med personuppgiftslagen (PUL) och lämnas inte ut till någon extern källa.

Användarvatal

Användaravtal och samtycke till behandling av personuppgifter

Nedanstående villkor reglerar deltagande i sk di.se-panelen (nedan ”Panel”) för av Bink AB, 556166-2023, Regeringsgatan 29, 111 53 Stockholm (nedan ”Huvudmannen”) anordnade undersökningar via internet.

För att säkerställa Panelens representativitet och för att möjliggöra statistiska analyser ombeds blivande medlem besvara några frågor kring demografi, medievanor etc. Medlem godkänner att Huvudmannen får lagra dessa grunduppgifter samt medlemmens senare lämnade uppgifter i en databas som behandlas konfidentiellt och i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204). Det är Huvudmannen som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter enligt detta avtal. Huvudmannen kan komma att lämna ut uppgifterna till personuppgiftsbiträden som behandlar uppgifterna för Huvudmannens räkning. Uppgifterna kommer att lagras och användas vid undersökningar och analyser av aktuella ämnen samt för att kunna skicka ut inbjudningar avseende deltagande i andra undersökningar.

Medlem kan när som helst ta tillbaka samtycket till behandlingen genom att kontakta Huvudmannen på info@dipanelen.se.

Medlem har även rätt att årligen, på skriftlig begäran till Huvudmannen på postadress Brännkyrkagatan 14a, 118 20 Stockholm, få information om vilken personlig information om medlem som Huvudmannen behandlar. Om medlem vill ändra inmatade uppgifter kan medlem i första hand göra detta genom att själv ändra uppgifterna på http://www.dipanelen.se/login.html. Medlem kan vidare begära att felaktiga uppgifter rättas, blockeras eller raderas genom att kontakta Huvudmannen på info@dipanelen.se.

Medlem ska vara bosatt i det land Panel primärt är inriktat på. Medlem får endast ha ett medlemskap i respektive Panel och för det fall Huvudmannen upptäcker ytterligare medlemsregistreringar för samma person har Huvudmannen rätt att avregistrera övriga medlemskonton. Flera medlemmar av en familj äger rätt att deltaga i Panelen men en undersökning kan endast besvaras av en medlem på samma dator såvida inte speciella regler för undersökningen gäller. Huvudmannen förbehåller sig även rätten att avregistrera medlem om medlem ej deltagit i några undersökningar under en period om 12 månader, att medlem inte uppfyller kriterierna för deltagande i Panel (dvs. urvalskriterierna) eller att medlem enligt Huvudmannens uppfattning inte följt Huvudmannens vid var tid gällande regler och riktlinjer för deltagande i Panel.

Medlem informeras inför varje undersökning om ersättning för deltagande samt den tid deltagande i undersökning kan förväntas ta. Varje medlem kan erhålla maximalt 999 kr per år där maximalt 99 kr kan utbetalas per månad. Medlem är ensam ansvarig för att betala eventuell vinstskatt. Medlem förbinder sig att svara sanningsenligt och omsorgsfullt på frågorna i de undersökningar medlemmen deltar i samt att alltid uppge korrekta uppgifter om medlemmens kön eller ålder eller annan efterfrågad bakgrundsvariabel. Om Huvudmannen bedömer att avlämnade svar är eller kan antas stå i strid med dessa regler äger Huvudmannen rätt att avregistrera intjänad ersättning för aktuell undersökning. Om en medlem blivit avregistrerad bortfaller rätten till intjänad ersättning. Efter tre sådana incidenter raderas medlemmens konto.

Medlem äger rätt till utbetalning av upparbetad ersättning när den totala ersättning uppgår till eller överstiger det minimibelopp som från tid till annan anges på det personliga panelkontot. Ersättningen betalas ut till medlem enligt de utbetalningsalternativ som anges på Panelens hemsida. Huvudmannen förbehåller sig rätten att revidera ersättningsnivåer, gränser för utbetalning samt utbetalningsalternativ. För vissa utbetalningsalternativ kan en transaktionsavgift uttas.

Medlem respektive Huvudmannen kan när som helst avsluta medlems medlemskap i Panel. Om medlem själv begär utträde förfaller rätten till utbetalning av innestående ackumulerad ersättning.

Medlemskap i Panel berättigar inte medlem till deltagande i visst minsta antal undersökningar. Huvudmannens ansvar enligt dessa villkor är begränsat till direkta skador som drabbar medlem och ska inte under någon omständighet överstiga genomsnittlig ersättning som utbetalats till aktuell medlem per år de senaste tre åren.

Medlemmen ger Huvudmannen en i tiden obegränsad och kostnadsfri rätt att använda allt material, såsom text och bilder, som medlemmen registrerar i undersökningar, innefattande rätten att framställa exemplar/kopior, tillgängliggöra materialet för allmänheten, samt ändra och överlåta materialet.

Huvudmannen äger rätt att överlåta samtliga rättigheter enligt detta avtal till tredje part.

Medlemskap i Panel och villkoren i användaravtal ska bedömas enligt svensk rätt och vid svensk domstol.

Stäng